بخوانیم همه این جمله در گوش باد ___ چو ایران نباشد تن من مباد ___ زنده در این بوم بر یک تن مباد